DISCLAIMER

De voorwaarden vermeldt in deze disclaimer zijn van toepassing op (het gebruik van) de website www.autogas.nl.

Toepasselijkheid disclaimer
De voorwaarden vermeldt in deze disclaimer zijn van toepassing op (het gebruik van) de website www.autogas.nl. Door deze website te gebruiken (dat wil zeggen te bezoeken en/of op de deze website vermelde informatie tot je te nemen, te kopiëren, te downloaden, te verveelvoudigen, (publiekelijk) te verspreiden, er naar te verwijzen, doorverwijzingen te gebruiken en/of op de deze website vermelde informatie anderszins toe te passen), verklaar je jezelf akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer en de voorwaarden erin vermeldt.

Intellectueel eigendom
Deze website, de domeinnaam ervan en alle informatie erop, waaronder (maar niet beperkt tot) alle teksten, grafisch materiaal en logo’s zijn het intellectueel eigendom van Platform Autogas. Het kopiëren, verveelvoudigen en/of (publiekelijk) verspreiden ervan, er naar verwijzen, doorverwijzingen ervan gebruiken en/of anderszins toepassen van deze website, de domeinnaam ervan en de informatie erop is slechts toegestaan na uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Platform Autogas.

Wijzigingen
Platform Autogas behoudt zich het recht voor deze website, de domeinnaam ervan en/of de informatie erop (waaronder deze disclaimer) te allen tijde en zonder voorafgaand bericht te wijzigen. Het is dan ook aan te bevelen regelmatig na te gaan of deze website, de domeinnaam ervan en/of de informatie erop (waaronder deze disclaimer) eventueel is gewijzigd.

Gebruik website
Het bezoeken van deze website is gratis. Aan de informatie erop (inclusief informatie, producten en/of diensten waar naar (door-)verwezen wordt) kunnen geen rechten worden ontleend. Hoewel Platform Autogas deze website en alle informatie erop met zorgvuldigheid heeft samengesteld, aanvaardt Platform Autogas geen enkele aansprakelijkheid voor de volledigheid, juistheid en/of actualiteit ervan of voor schade ontstaan door het gebruik ervan. Platform Autogas aanvaardt daarnaast geen enkele aansprakelijkheid voor de informatie (inclusief producten en/of diensten) waarnaar deze website doorverwijst of voor schade ontstaan door het gebruik van informatie (inclusief producten en/of diensten) waarnaar is doorverwezen.

Rekenmodule
De op deze website aangeboden rekenmodule, om het voordeel van het gebruik van Autogas (LPG) te berekenen, is bedoeld ter ondersteuning voor het maken van een keuze om al dan niet op LPG\autogas te gaan rijden. Hoewel Platform Autogas streeft met deze rekenmodule een zo goed mogelijk advies aan gebruikers van die rekenmodule te geven, kunnen gebruikers van die rekenmodule en/of derden hier geen enkel recht aan ontlenen, ook niet indien de uitkomst van die rekenmodule (om welke reden dan ook, zoals, maar niet beperkt tot, (kennelijke) programmeerfouten) afwijkt van het advies dat Platform Autogas beoogde te adviseren. Platform Autogas aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de volledigheid, juistheid en/of actualiteit van deze rekenmodule of voor schade ontstaan door het gebruik ervan.

Kan deze Disclaimer worden gewijzigd?
Deze Disclaimer kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig de Disclaimer op onze website na te lezen op eventuele wijzigingen.